TUTORIES: Assistència adreçada a aquelles persones que estan redactant o tenen acabada una obra literària i volen revisar-la per tal d’enllestir-la de cara a la seva edició.

CLASSES PERSONALITZADES: Cursos individualitzats a mida de les necessitats concretes de cada participant.

******************************************************************

TUTORÍAS: Asistencia dirigida a aquellas personas que están redactando o tienen acabada una obra literaria y quieren revisarla para dejarla lista de cara a su edición.

CLASES PERSONALIZADAS: Cursos individualizados a la medida de las necesidades concretas de cada participante.